دسته بندی: ریتینگ داخلی بازیکنان فعال هیئت شهرستان

رتینگ داخلی بازیکنان فعال هیئت شهرستان

0

لیست ریتینگ داران شهرستان اسلام آباد

۱-علیرضا عبدی ۱۹۶۳ استاندارد لینک فیده ۲-محمد فتاحی ۱۶۶۷ استاندارد ۱۵۳۱ سریع ۱۷۱۹ بلیتز لینک فیده ۳-محمد امین محمدی ۱۶۴۳ استاندارد ۱۶۵۲ سریع ۱۶۳۳ بلیتز لینک فیده ۴-احسان ملکی ۱۶۱۲ استاندارد ۱۶۰۱ سریع ۱۶۱۶...