تغییرات جدید ریتینگ بازیکنان شهرستان

تغییرات ریتینگ بر حسب مسابقه عید قربان در این لینک

ریتینگ داخلی (بلیتز) بازیکنان شهرستان

ریتینگ بلیتز داخلی بازیکنان طبق مسابقه بلیتز جام فجر ۹۱ در این لینک و همچنین مسابقه…

لیست ریتینگ داران شهرستان اسلام آباد

۱-علیرضا عبدی ۱۹۶۳ استاندارد لینک فیده ۲-محمد امین محمدی ۱۶۴۳ استاندارد ۱۶۲۴ سریع ۱۶۲۸ بلیتز لینک…

آخرین تغییرات رتینگ داخلی بازیکنان فعال هیئت شهرستان اسلام آبادغرب

این رتینگ ها براساس مسابقات فکری برگزار شده در شهرستان واستان وحضور در مسابقات خارج از…