دسته: ریتینگ داخلی بازیکنان فعال هیئت شهرستان

رتینگ داخلی بازیکنان فعال هیئت شهرستان

0

ریتینگ داخلی (بلیتز) بازیکنان شهرستان

ریتینگ بلیتز داخلی بازیکنان طبق مسابقه بلیتز جام فجر ۹۱ در این لینک و همچنین مسابقه بلیتز ۱۸ آذر  ۹۴ در این لینک و همچنین مسابقه بلیتز ۲۰ آذر در این لینک ۱.مهدی احمدیان...

0

لیست ریتینگ داران شهرستان اسلام آباد

۱-علیرضا عبدی ۱۹۶۳ استاندارد لینک فیده ۲-محمد امین محمدی ۱۶۴۳ استاندارد ۱۶۲۴ سریع ۱۶۲۸ بلیتز لینک فیده ۳-احسان ملکی ۱۶۱۲ استاندارد ۱۵۸۱ سریع ۱۶۱۶ بلیتز لینک فیده ۴-محمد فتاحی ۱۵۶۹ استاندارد ۱۵۵۳ سریع ۱۷۰۱...